COVID-19 Privacyverklaring

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over hoe de website brussels.testcovid.be uw persoonsgegevens verwerkt.

Onder persoonsgegevens wordt er verstaan: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (achternaam, voornaam, contactgegevens, IP-adres, enz.).

1.   Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De GGC is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)
Belliardstraat 71, bus 1,
1040 Brussel

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dataprotection@ggc.brussels.

2.   Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De website brussels.testcovid.be verwerkt alle noodzakelijke gegevens die rechtstreeks in verband staan met de mogelijke besmetting van een patiënt in kader van de COVID-19 pandemie én om COVID-19 clusters te detecteren. De databank bestaat uit persoonsgegevens van de patiënt (rijksregisternummer, naam, geboortedatum, adres, emailadres en/of mobiel telefoonnummer), informatie in verband met de redenen van de testafname die noodzakelijk is voor de overheid en het laboratorium dat de test analyseert (symptomen, verblijf in het buitenland, enz.). Het testresultaat wordt gedeeld met de patiënt zelf en met de zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben. Positieve testresultaten worden gedeeld met de contactopvolgers.

De GGC verwerkt persoonsgegevens om de taken uit te oefenen die haar wettelijk zijn toegekend. De rechtsgrond die wij hiervoor inroepen is:

 • Toestemming (artikel 6.1.a en artikel 9.2.a AVG), om de testafspraak te behandelen
 • Algemeen belang of overheidsgezag (artikel 6.1.e AVG), om de testgegevens te behandelen
 • De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve geneeskunde (artikel 9.2.h AVG).

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan met inachtneming van de wetgeving betreffende de gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

3.  Met welk doel maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?

De website brussels.testcovid.be heeft als doelstelling om veilig en efficiënt de essentiële gegevens van patiënten op te vragen in het kader van de screening van patiënten zonder symptomen voor COVID-19 (SARS-CoV2).

Patiënten kunnen deze website gebruiken om een afspraak te krijgen in de testcentra Pacheco, Merode, Albert, Schaarbeek, Brussel-Zuid, Bracops, Heizel en Molenbeek. Of men al dan niet een afspraak krijgt, wordt gebaseerd op de geldende richtlijnen van de overheid. De organisatie van het testdorp zelf heeft hier geen verantwoordelijkheid in. Na het doorlopen van de bevraging zal de patiënt/gebruiker een afspraak krijgen of informatie ontvangen over hoe hij toegang tot een test kan krijgen.

De gegevens uit de bevraging worden verwerkt met de bedoeling een wetenschappelijk onderbouwd advies te verstrekken, vlot een afspraak in een testcentrum te kunnen krijgen en tegelijkertijd een aanvraag voor labo-onderzoek aan te maken, waarmee de test afgenomen en geanalyseerd kan worden.

Voor de bevraging start, krijgt de deelnemer de nodige informatie over het doel van deze website en wat hij er precies van mag verwachten.

Gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt voor epidemiologisch en wetenschappelijk onderzoek.

4.   Opslagperiode

De gegevens uit de bevraging om de testafspraak te behandelen, worden drie weken bewaard.

5.   Het delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens ingevoerd op de website om een testafspraak te krijgen, worden ten behoeve van de GGC verwerkt door Golazo NV en MediPortal BV, beide verwerkers van de GGC.

De persoonsgegevens ingegeven door de patiënt bij de registratie om een afspraak te boeken, worden verwerkt door Golazo. Mediportal verwerkt de persoonlijke gegevens van de patiënt en de medische gegevens die naar het labo opgestuurd worden (lotnummer, staalnummer, type test enz.)

Het resultaat van de bevraging zal bezorgd worden aan de huisarts die door de patiënt opgegeven werd of aan de arts die houder is van zijn globaal medisch dossier (GMD). Voor de patiënt is het testresultaat beschikbaar via mijngezondheid.belgie.be. De testresultaten worden ook doorgegeven aan de overheid in het kader van monitoring en contactopvolging voor COVID-19 in België.

Gezien het de verwerking van bijzondere gegevenscategorieën betreft, wordt toegang tot de data beperkt tot de betrokken zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben en voor wie toestemming van de patiënt tot gegevensdeling bekomen werd. Andere zorgverleners hebben geen toegang tot de data van de patiënt of de contacten die er met een patiënt geweest zijn. Alle toegangen worden voorzien van een specifieke rol en worden tevens gelogd (datum, uur, wie toegang had, wat gewijzigd werd). De dataverwerker(s) heeft toegang tot de gegevens maar heeft geen toelating om deze wegens ongegronde redenen te raadplegen (dus enkel in kader van therapeutische relatie, helpdeskfunctie). Ook deze toegang wordt gelogd.

Voor de bevraging afgerond en geregistreerd wordt, krijgt de gebruiker de vraag om toelating te geven voor het gebruik en het delen van zijn gegevens met de opgegeven huisarts en/of huisarts die de houder is van zijn GMD en de overheid.

Gegevens worden vervolgens op gepseudonimiseerde wijze verwerkt voor algemene opvolging van de pandemie en voor wetenschappelijk onderzoek. Identiteitsgegevens worden dus enkel gedeeld met de eigen zorgverlener en de overheid.

6.   Veiligheidsmaatregelen

Zowel Golazo als Mediris nemen gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

7.   Wat zijn uw rechten?

 • Recht op informatie (AVG: Art. 13, 14)
 • Recht van inzage (AVG: Art. 15)
 • Recht op rectificatie (AVG: Art. 16)
 • Recht op gegevenswissing (AVG: Art. 17)
 • Recht op beperking van de verwerking (AVG: Art. 18)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (AVG: Art. 20)
 • Recht van bezwaar (AVG: Art. 21)
 • Recht op de intrekking van de toestemming

Het recht op gegevenswissing, gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar geldt niet voor verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting of verwerkingen die nodig zijn voor de uitoefening van een opdracht van openbaar belang.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek aan onze functionaris voor gegevensbescherming richten: dataprotection@ccc.brussels. Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.

De antwoordtermijn is één maand. Uitzonderlijk kan deze termijn worden verlengd (tot maximum 3 maanden), maar in dergelijk geval zullen wij u er de reden van meedelen binnen een termijn van 1 maand.

Als u vindt dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt overeenkomstig de geldende regelgevingen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

8.  Cookies

De reserveringstool voor een testafspraak bevat geen cookies.

De website brussels.testcovid.be bevat de volgende cookies